Currency: CZK | EUR | USD         Slovenčina   English
Shopping cart 0 products in cart total price 0,00 EUR OK
Username: Password:  
Facebook

GDPR

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení.


Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
- právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
- právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
- právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
- právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
- právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.


Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko,  adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo občianskeho preukazu/pri tovare podliehajúcom zákonu o zbraniach a strelive,/ ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 15 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne.

Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou Ing. Erika Beňová-Meget, teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

a.     Poskytovateľom služby INTERNET CZ, a.s., Ktiš 2,384 03, KTIŠ, ČR, IČO: 26043319

b.    Poskytovateľ prepravy objednaného tovaru:- GLS General Logistics Systems Slovakia spol. s r. o., Lucenecká cesta 2266/6, Zvolen,  960  01, IČO: 36 624 942
- Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

c.     Dohľad na predaj zbraní MVSR, Oddelenie dokladov OR PZ v Žiari nad Hronom

  Prevádzkovateľ nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese info@meget.sk alebo na telefónnom čísle: +421 904 933242.


Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na kontaktný info@meget.sk.


Prevádzkovateľ vlastní SSL certifikát, ktorý slúži na zabezpečenie komunikácie medzi klientom a serverom. Prenášané dáta sú šifrované, takže používateľ má istotu, že nebudú odpočúvané treťou stranou. Zároveň dochádza k autentifikácii webového servera, používateľ je teda v spojení so subjektom, s ktorým chcel komunikovať.
 
V Žarnovici dňa 25. mája 2018

« Back

News   |   Sale   |   Sell out   |   Terms and Conditions   |   Contact   |   Darčeková poukážka   |   Poštovné   |   Reklamačný poriadok   |   GDPR   Facebook
90 visitors today,   653866 visitors per month